Code tool render vinacaptcha

++ CODE CHUẨN QUA HÌNH VÀ ÂM.

Bước 1
ffmpeg -y -i "{input}.*" -i "{input}.*" -i "abc.png" -filter_complex "[0:v]setpts=PTS/1.1, scale=4*iw:-1, crop=iw/7:ih/7, boxblur=8:8, scale=854:480[v1],[v1][2:v]overlay=0:0[vmain];[1:v] setpts=PTS/1.1, scale=530:350,pad=538:358:4:4:color=blue, boxblur=1:0[vo];[vmain][vo] overlay=8:88, hue=s=1.5[vout];[0:a] atempo=1.1, aecho=0.8:0.9:50:0.3, aecho=0.8:0.9:5|5:0.3|0.5, aecho=0.4:0.66:2:0.2,aecho=0.8:0.88:60:0.4, equalizer = f = 1000: width_type = q: width = 1: g = 2,equalizer = f = 100: width_type = q: width = 2: g = -5 ,volume=10dB [aout]" -map "[vout]" -map "[aout]" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 680k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -metadata title="" -metadata artist="" -metadata album_artist="" -metadata album="" -metadata date="" -metadata track="" -metadata genre="" -metadata publisher="" -metadata encoded_by="" -metadata copyright="" -metadata composer="" -metadata performer="" -metadata TIT1="" -metadata TIT3="" -metadata disc="" -metadata TKEY="" -metadata TBPM="" -metadata language="eng" -metadata encoder="" -threads 0 -preset superfast "{output}.mp4"
Bước 2
ffmpeg -y -i "{input}.*" -i "filter_HD.png" -i "noise50.mp3" -filter_complex "atempo=1.1; [0:v]setpts=PTS/1.1,crop=iw/1.0:ih/1.0,boxblur=1:0,scale=1280:720 [v1]; [v1][1:v]overlay=0:0,setdar=16/9" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 1400k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -metadata title="" -metadata artist="" -metadata album_artist="" -metadata album="" -metadata date="" -metadata track="" -metadata genre="" -metadata publisher="" -metadata encoded_by="" -metadata copyright="" -metadata composer="" -metadata performer="" -metadata TIT1="" -metadata TIT3="" -metadata disc="" -metadata TKEY="" -metadata TBPM="" -metadata language="eng" -metadata encoder="" -threads 0 -preset superfast "{output}.mp4"
Bước 3
ffmpeg -y -i "{input}.*" -i "{input}.*" -i "No-854-480.png" -filter_complex "[0:v]setpts=PTS/1.03, scale=4*iw:-1, crop=iw/4:ih/4, boxblur=5:1, scale=854:480[v1],[v1][2:v]overlay=0:0[vmain];[1:v] setpts=PTS/1.03, scale=847:472,pad=855:480:4:4:color=white, boxblur=1:0[vo];[vmain][vo] overlay=0:0, hue=s=1.5[vout];[0:a] atempo=1.03, equalizer = f = 1000: width_type = q: width = 1: g = 2,equalizer = f = 100: width_type = q: width = 2: g = -5 , volume=2dB [aout]" -map "[vout]" -map "[aout]" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 680k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -metadata title="" -metadata artist="" -metadata album_artist="" -metadata album="" -metadata date="" -metadata track="" -metadata genre="" -metadata publisher="" -metadata encoded_by="" -metadata copyright="" -metadata composer="" -metadata performer="" -metadata TIT1="" -metadata TIT3="" -metadata disc="" -metadata TKEY="" -metadata TBPM="" -metadata language="eng" -metadata encoder="" -threads 0 -preset superfast "{output}.mp4"

CODE TẠO VIDEO TỪ ẢNH:

Đầu tiên bạn cần tạo thư mục image trong thư mục bin của ffmpeg sau đó đưa hết ảnh vào thư mục image.
Ảnh đầu vào các bạn đặt tên dạng img001.jpg, img002.jpg,..... Nếu dùng jpg thì dùng hết jpg, nếu dung png thì dùng hết png nhưng phải sửa input cho code. Nên dùng phần mềm đổi tên hàng loạt cho nhanh.
► CODE:
ffmpeg -framerate 1/5 -i image/img%03d.jpg -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 1400k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -threads 0 -preset superfast out.mp4
Cái -framerate 1/5 có nghĩa là cứ 5s thì chạy 1 hình. Nếu muốn 3s 1 hình thì để -framerate 1/3.
Video đầu ra không có âm nên bạn có thể ghép âm bằng code bên dưới:
ffmpeg -i video.mp4 -i audio.mp3 -codec copy -shortest output.mp4
File mp3 phải dài hơn file video.

1🎁Link hướng dẫn RENDER CAMTASIA : https://goo.gl/r10PEC
2🎁 Link video BACKGROUD có sẵn âm thanh tiếng gió: https://goo.gl/KKYVhx
3🎁 Link tải phôi ảnh mờ : https://goo.gl/cdWWkv
#Tools_Render_video :
4🎁 Link khung video : https://goo.gl/dFwp2k
5🎁 Link tải Tools render : https://goo.gl/qFNJuc
6🎁 SEO PLAYLIST : https://goo.gl/jXcSa8
7🎁Đề xuất video : https://goo.gl/51AQrt
8🎁TỐI ƯU KÊNH : https://goo.gl/naM7lD
9🎁 MẪU KHÁNG YOUTUBE : https://goo.gl/RiSu3n
10🎁 Hướng dẫn tạo gmail domain : https://goo.gl/otJlyd
11🎁 Chú thích đề xuất : https://goo.gl/4awC88
12🎁Cách lấy view từ REDDIT : https://goo.gl/bo4h2V
Thắc mắc liên hệ ; https://www.facebook.com/vansunhuy2017

Phượt blog

About Phượt blog

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :