Share TUT và TOOL FFMPEG khủng lách bản quyền FULL MÀN

Link tải bản 32bit hoặc 64bit phù hợp với máy của mình nhé: https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
Link video demo:https://www.youtube.com/watch?v=Ebfc5tGMMmE
https://www.youtube.com/watch?v=BGpB3VrrUQQ
________________________________________
Code lách:
ffmpeg -i input.mp4 -af "atempo=1.27,volume=1.6" -vf "hflip ,setpts=PTS/1.27,"crop=iw/2:ih/2",scale=1280:720,boxblur=1:1 [mv]; movie=90xanh.png [f1]; [mv][f1]overlay=0:0" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast output.mp4
ffmpeg -i input.mp4 -af "atempo=1.27,volume=1.6" -vf "hflip ,setpts=PTS/1.27,scale=1280:720,"crop=iw/2:ih/2",boxblur=1:1 [mv]; movie=90xanh.png[opacity=50%];[mv][opacity=50%]overlay=0:0" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset ultrafast -preset ultrafast output.mp4
________________________________________
Link ảnh: https://www.fshare.vn/file/DUXSY6LADO1V
___
Hướng Dẫn: Ae tải file ffmpeg về giải nén ra. copy ảnh và video vào mục bin
đổi tên video khớp với tên video trong code. tiếp đến là mở file ff-prompt.bat dán code vào và chạy .
Thanks ae quan tâm !!!
Done

code tang HD
ffmpeg -i input.avi -vf scale=320:240 output.avi

Share độc quyền code live stream + lách full màn hình HD cho AE group #555Youtuber, pác nào có copy sang group khác nhớ ghi rỏ nguồn từ ông VinaCaptcha nhé:
----------------------------------------
ffmpeg -y -re -i "input.avi" -i "AMVTY.png" -filter_complex "[0:v]scale=-1:720,crop=770:433:770*sin(n/70):144,hflip,eq=contrast=1:brightness=-0.1:saturation=1:gamma_g=1.856:gamma_b=2.756,scale=1280:720 [v1]; [v1][1:v]overlay=0:0,setdar=16/9; [0:a]volume=2" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 1000k -minrate 1000k -maxrate 1000k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -metadata title="" -metadata artist="" -metadata album_artist="" -metadata album="" -metadata date="" -metadata track="" -metadata genre="" -metadata publisher="" -metadata encoded_by="" -metadata copyright="" -metadata composer="" -metadata performer="" -metadata TIT1="" -metadata TIT3="" -metadata disc="" -metadata TKEY="" -metadata TBPM="" -metadata language="eng" -metadata encoder="" -preset fast -bufsize 1000k -f flv rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/64p6-208g-zuqp-1pey
----------------------------------------
Download Filter PNG đã dùng trong code: https://www.facebook.com/groups/555Youtuber/1304836772881324/
----------------------------------------
Nếu muốn xuất ra file để xem thì thay url sau thành output.flv
rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/64p6-208g-zuqp-1pey
----------------------------------------
Chú ý: code ko có lách âm thanh nên các pác đừng hỏi vụ lách âm, vì mình cũng ko có code lách âm nào chuẩn, nếu live stream thì càng khó lách âm, còn render upload thì tách âm thanh ra lách bằng audacity là được, bài chỉ lách âm bằng Audacity cũng đã share trong group rồi nhé, chịu khó tìm lại nhé AE.

Phượt blog

About Phượt blog

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :